OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Ogłoszenie o Projekcie
 
 

Pobierz PDF

O G Ł O S Z E N I E
dla chętnych do udziału w projekcie
            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku realizuje projekt systemowy „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt kierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, które:

 
W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

·         uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,

·         wykonywanie prac społecznie użytecznych,

·         warsztaty obsługi komputera i korzystania z internetu,

·         inne formy wsparcia w ramach kontraktu socjalnego.         

 

Wszystkie osoby zainteresowane spełniające wyżej wymienione kryteria zachęcamy do udziału w projekcie w 2011 roku oraz kontakt z MGOPS we Fromborku, ul. Młynarska 5b,

Tel. 55-243-75-35   lub   55-249-86-10

-  nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej,       
-  zagrożeni lub dotknięci problemem alkoholowym,
-  przemocą w rodzinie,
-  matki samotnie wychowujące dzieci,
-  osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.