OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Oferta pracy - asystent rodziny

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                        Frombork, dnia  02.06.2011r.

OFERTA PRACY
asystent rodziny - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór kandydatów do współpracy w charakterze asystenta rodziny ramach umowy zlecenia.

Wymagania:

1. Wykształcenie średnie w zawodzie pracownik socjalny, lub wykształcenie wyższe na  jednym z kierunków: praca socjalna, pedagogika, psychologia,

2. Życiorys (CV) i list motywacyjny

3.Oświadczenie o korzystaniu w pełni  praw publicznych i o niekaralności, 

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji MGOPS we Fromborku,

5. Dyspozycyjność ( konieczność realizacji usług w czasie wskazanym przez zleceniodawcę ),

6.Ze względu na ewentualną pracę w terenie wymagane jest prawo jazdy i samochód,

7. Ewentualnie referencje.  

                                                                                                                                                            
Wymagania dodatkowe:

1.Wysoka kultura osobista ,    

                                                                                                                                                                                              
Zakres pracy:  

- wspieranie aktywności społecznej,   
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,  
- kształtowanie praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,  
- współpraca z pracownikiem socjalnym i koordynatorem projektu,  
- prowadzenie dokumentacji  związanej z udzielonym wsparciem.

Asystent rodziny będzie wspierał rodzinę w miejscu jej zamieszkania (2 rodziny), ogółem 80 godzin, dwie godziny tygodniowo na jedną rodzinę, od lipca do listopada 2011r.  Główne zadania to określenie  wraz z rodziną sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, ustalenie  słabych  i mocnych  stron rodziny, rodzaju i kolejności podejmowanych wspólnie działań. Indywidualna pomoc służyć ma w rozwiązywaniu konkretnych problemów podopiecznego oraz motywowanie do działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej.                                                                 

Koszt dojazdu do wyznaczonej rodziny należy ująć w stawce godzinowej pracy.


Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2011r. do godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku, ul. Młynarska 5b,  (pocztą lub osobiście z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  MGOPS we Fromborku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

Kierownik MGOPS we Fromborku
Janina Jachimowicz