OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Oferta pracy - doradca zawodowy

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                        Frombork, dnia  04.07.2011r.

OFERTA PRACY
doradca zawodowy - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego  w ramach umowy zlecenia.

Wymagania:

1. Ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego,                                                                                      
2. Znajomość problematyki rynku pracy,                                                                                                                                                                        
3. Wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego,                                                                                                                                                       
4. Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,                                                                                                                     
5. Znajomość podstaw prawa pracy,                                                                                                                                                                    
6.Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej oraz doświadczenie w pracy w projektach unijnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
                                                            
1. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – potwierdzenie kopii  za zgodność z oryginałem,                                                      
2. Życiorys (CV) i list motywacyjny,                               
3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni  praw publicznych i o niekaralności,
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji MGOPS we Fromborku, zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
5. Oświadczenie o zatrudnieniu ( w ramach innego projektu, umowy o pracę, umowy zlecenia), 
6. Ewentualnie referencje.          
                                                                                                            
Główne zadania:
                                                                                                                                                                                     
Przeprowadzenie w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Młynarskiej 4 we Fromborku  warsztatów aktywizacyjnych dla 25 osób  (3 grupy: dwie po 8 osób i jedna 9 osób) nt.:            
                                                                                                                                                                                        
- informacje ogólne o aktualnym rynku pracy,                                                                                                                                                                     
- przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, 
- pisanie listów motywacyjnych , CV,                                                                                                                                                                                     
- sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu,
- trening kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.

Okres realizacji:

Zajęcia  będą realizowane od  sierpnia do listopada 2011 roku, czas trwania warsztatów maksymalnie 4 godziny dziennie  (ogółem 98 godz.),  w godz. 9.00 – 13.00 (w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku).

Termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2011r. do godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  we Fromborku, ul. Młynarska 5b (pocztą lub osobiście z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy zawodowego”).  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. MGOPS we Fromborku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.      

Kierownik MGOPS we Fromborku    
             
Janina Jachimowicz