OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Oferta pracy - animator lokalny

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                        Frombork, dnia  20.03.2012r.

OFERTA PRACY
animator lokalny - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego                  w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko animatora lokalnego w ramach umowy zlecenia.
Wymagania:

1.Obywatelstwo polskie. 
2.Wykształcenie wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, politologia.
3.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
4.Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1. Aktualne CV.        
2. List motywacyjny.
3. Dokumenty potwierdzające  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
4. Program zajęć aktywnej integracji jako załącznik do oferty.
5.Oświadczenia o następującej treści:
   „Oświadczam, że nie byłem/am  karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
    „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych”
6.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pedagoga, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”      
7. Oświadczenie o zatrudnieniu (w ramach innego projektu, umowy o pracę, umowy zlecenia). 
                                                                                                            
Główne zadania:

Realizacja zaplanowanych zajęć integracji społecznej dla 7 osób (4 kobiety i 3 mężczyzn w wieku 18-24).
Termin realizacji zadania: kwiecień – wrzesień 2012r. ogółem 120 godz. zajęć (20 godz. miesięcznie) w Klubie Integracji Społecznej we Fromborku oraz aktywne wspieranie działań środowiskowych w Bogdanach zgodnie z rozeznaniem sytuacji i potrzeb środowiska (współudział w organizacji pikniku integracyjno-promocyjnego).

Termin składania oferty:

Wymagane dokumenty należy składać do 04 kwietnia 2012r. do godz. 15.00 osobiście lub korespondencyjnie,w zamkniętej kopercie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Młynarska 5b 14-530 Frombork,z dopiskiem „Nabór na stanowisko animator lokalny”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS we Fromborku /www.frombork.ops.pl/ oraz na tablicy informacyjnej ośrodka pomocy.      

Kierownik MGOPS we Fromborku    
             
Janina Jachimowicz