OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Wybór oferty - animator lokalny

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                        Frombork, dnia  20.03.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE
animator lokalny - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Informacja o wyborze na stanowisko Animatora lokalnego.


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana 
Pani Magdalena Mudryk-Jaworska zamieszkała we Fromborku.

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie (ogółem 120 godzin) w okresie od kwietnia do września 2012r.

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 20.03.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa UM i G we Fromborku i MGOPS we Fromborku oraz tablice ogłoszeń.

Termin składania ofert upłynął z dniem 04.04.2012r. o godz. 15.00
Na zaproszenie złożono 1 ofertę, która wpłynęła w terminie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru

Podczas naboru oferty na Animatora lokalnego brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia.        Pani Magdalena Mudryk-Jaworska posiada odpowiednie wykształcenie, a także oczekiwane doświadczenie  w pracy z młodzieżą.
Ogłoszenie do składania ofert przeprowadzono w związku z realizowanym projektem systemowym „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      
Kierownik MGOPS we Fromborku    
             
Janina Jachimowicz