OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Oferta pracy - psycholog
 
Miasto i Gmina Frombork
 
                                                                     
                                                                                                                                       Frombork, dnia  16.04.2012r.

OFERTA PRACY 
psycholog - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach umowy zlecenia.
Wymagania:

1.Obywatelstwo polskie.
2.Wykształcenie wyższe magisterskie -  psycholog.
3. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
4. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i zespołowego poradnictwa psychologicznego.

Wymagania dodatkowe.

1.Doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog.
2.Sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi.             

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.Aktualne CV.
2.List motywacyjny.
3.Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
4.Oświadczenia o następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am  karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych”
5.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
6. Oświadczenie o zatrudnieniu (w ramach innego projektu, umowy o pracę, umowy zlecenia).
 
Zakres pracy.

Do podstawowych obowiązków należeć będzie udzielanie specjalistycznej pomocy osobom uczestniczącym w projekcie, w tym:

- pomoc psychologiczna osobom objętym kontraktami socjalnymi w ramach projektu we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
- wspieranie uczestników projektu w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
- współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej,
- prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (karty pracy),
- sporządzenie raportu z przebiegu realizacji zadania.
 
Okres realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane od maja do lipca 2012 roku w Klubie Integracji Społecznej, czas trwania warsztatów grupowych maksymalnie 4 godziny dziennie w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 – 13.00 oraz poradnictwo indywidualne min. 2 godz. na osobę (ogółem 88 godz.)

Termin składania oferty: 
 
Wymagane dokumenty należy składać do 27 kwietnia 2012r. do godz. 15.00 osobiście lub korespondencyjnie,w zamkniętej kopercie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Młynarska 5b 14-530 Frombork,z dopiskiem „Nabór na stanowisko Psycholog”.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku oraz na tablicach informacyjnych.                                                                                

Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku    
Janina Jachimowicz