OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Oferta pracy - doradca zawodowy

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                      Frombork, dnia  12.06.2012r.

OFERTA PRACY 
doradca zawodowy - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko Doradcy zawodowego  w ramach umowy zlecenia. Wymagania:
 
1. Ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego,
2. Znajomość problematyki rynku pracy,
3. Wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego,
4. Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5. Znajomość podstaw prawa pracy,
6.Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.

 
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – potwierdzenie kopii  za zgodność z oryginałem,
2. List motywacyjny i CV,
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni  praw publicznych i o niekaralności,
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji MGOPS we Fromborku, zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
5. Oświadczenie o zatrudnieniu ( w ramach innego projektu, umowy o pracę, umowy zlecenia). 
 
                                                                                                            
Główne zadania:

Przeprowadzenie w Klubie Integracji Społecznej we Fromborku  warsztatów
aktywizacyjnych dla 14 osób  (2 grupy) nt.:
- informacje ogólne o aktualnym rynku pracy,
- przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
- pisanie listów motywacyjnych i CV,
- sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu,


Okres realizacji:

Zajęcia  będą realizowane w Klubie Integracji Społecznej we Fromborku od lipca do września 2012 roku, czas trwania warsztatów maksymalnie 4 godziny dziennie (ogółem 88 godz.).

 
Termin składania oferty:
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.06.2012r. do godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku, ul. Młynarska 5b (pocztą lub osobiście z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy zawodowego”).                     
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. MGOPS we Fromborku zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

            Kierownik MGOPS we Fromborku    
             
Janina Jachimowicz