OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Usługi opiekuńcze

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określają:

Uchwała Rady Miejskiej we Fromborku nr XXXVII/238/09   oraz

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku Nr 2/2010 z dnia 06.01.2010 r1) Tryb przyznawania usług opiekuńczych.

a) Usługi opiekuńcze są formą pomocy świadczoną w miejscu zamieszkania Klienta.
b) Usługi opiekuńcze jest to forma pomocy kierowana do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi takie mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić.
c) Wniosek dotyczący przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych należy złożyć u pracownika socjalnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej.
d) Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego inna osoba fizyczna lub prawna lub z urzędu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
e) Decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz ustalenia odpłatności za te usługi wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w terminie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
f) pracownik socjalny przeprowadza również wywiad z osobami zobowiązanymi do alimentacji osoby zainteresowanej.

2) Dokumenty stanowiące podstawę przyznania pomocy w formie  usług opiekuńczych.
a) Pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie usług specjalistycznych usług opiekuńczych.
b) Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.                      
c) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego zespołu pracy socjalnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.                      
d) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności w przypadku usług opiekuńczych.                        
e) Dokument potwierdzający dochód osoby, lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.
f) Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.
g) Oświadczenie o stanie majątkowym.