OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Projekt 2010
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
----------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
realizuje projekt systemowy
„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE FROMBORK”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 wersja PDF

Projekt realizowany jest w Klubie Integracji Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.

Projekt systemowy kierowany jest do osób objętych pomocą społeczną z terenu miasta i gminy Frombork zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne okresowo niezdolne do podjęcia pracy.

CEL GŁÓWNY

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na problem bezrobocia, uzależnień  i nieprzystosowania do życia w społeczeństwie. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych na sumę 147.922,85 zł, w tym 15.531,92 zł stanowi wkład własny. Wsparciem zostanie objętych 27 osób będących klientami ośrodka pomocy społecznej w terminie od 01.04.2010r. do 30.11.2010r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Nabycie przez uczestników  projektu umiejętności niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy poprzez instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej – trening umiejętności społecznych, zajęcia z doradcą zawodowym, tworzenie Indywidualnego Planu Działania.
  • Podniesienie aktywności społecznej uczestników projektu poprzez udział w warsztatach aktywizująco - motywujących do zmiany postawy poprzez zajęcia i poradnictwo z psychologiem, zajęcia dydaktyczne nt. godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz zarządzania budżetem domowym.
  • Poprawa stanu zdrowia uczestników Programu Aktywności Lokalnej poprzez skorzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych zaoferowanych po konsultacji z lekarzem rehabilitantem.

Realizacja zadania jest  zgodna z założeniami:

      - Planu Działania dla Priorytetu VII na rok 2010 
      - Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2014 
      - Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2015
      - Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.

GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany jest do 27 osób, w tym:
         9 osób  –  Program Aktywności Lokalnej
       18 osób  –  indywidualne kontrakty socjalne

Aktywna integracja w ramach Programu Aktywności Lokalnej

     • Zajęcia i poradnictwo z psychologiem
     • Zajęcia i poradnictwo z doradcą zawodowym
     • Warsztaty udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
     • Pakiet usług rehabilitacyjnych
     • Trening kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy
     • Zajęcia dydaktyczne nt. zarządzania budżetem domowy
     • Warsztaty obsługi komputera

 

 

 


 
 W ramach aktywnej integracji zorganizowano uczestnikom Programu Aktywności Lokalnej oraz indywidualnych kontraktów socjalnych spotkanie przy ognisku

Aktywna integracja w ramach kontraktów socjalnych:


     • Zajęcia i poradnictwo z psychologiem
     • Zajęcia i poradnictwo z doradcą zawodowym
     • Zajęcia dydaktyczne nt. zarządzania budżetem domowym
     • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
     • Zajęcia dydaktyczne nt. godzenia życia zawodowego i rodzinnego
     • Trening kompetencji niezbędnych na rynku pracy
     • Warsztaty stylizacji i wizażu
     • Warsztaty obsługi komputera.

Uczestnicy projektu zarejestrowani w PUP będą zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych.

W ramach kontraktów socjalnych odbyło się szkolenie i warsztaty stylizacji i wizażu:

Dzień pierwszy „ Pokaż się z najlepszej strony” – wizerunek, ubiór, prezentacja.                  
Dzień drugi „Wygladaj pięknie każdego dnia” – pielęgnacja, makijaż, analiza kolorystyczna.

Cele szkolenia:

      poznanie sposobów na poprawienie swojego wizerunku,
      opanowanie sztuki kamuflażu niedoskonałosci figury,
      wypracowanie najlepszego wizerunku dla siebie – własny styl,
      wzrost świadomości jak postrzegamy siebie i innych poprzez wygląd,
      zdobycie umiejętności dobierania garderoby odpowiednio do okazji i zajmowanego stanowiska,
      poszerzenie wiedzy z zakresu wykonania makijażu na każdą okazję.
  

Uczestnicy projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej i indywidualnych kontraktów socjalnych
dowiedzieli się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej:


•    zadławienia u dzieci i dorosłych,
•    tamowanie krwotoków,
•    unieruchomienie złamań,
•    masaż serca i sztuczne oddychanie.