OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Projekt 2011
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
----------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
realizuje projekt systemowy
„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE FROMBORK”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 wersja PDF

Projekt realizowany jest w Klubie Integracji Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.

Projekt systemowy kierowany jest do osób objętych pomocą społeczną z terenu miasta i gminy Frombork zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne okresowo niezdolne do podjęcia pracy.

CEL GŁÓWNY

Celem ogólnym projektu jest zaktywizowanie i integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Frombork w ciągu roku 2011 poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w zwiększeniu dostępu do usług społecznych. Projekt  współfinansowany jest ze środków unijnych  na sumę 114 387,12 zł , w tym 12 010,72 zł stanowi wkład własny.

CELE SZCZEGÓŁOWE

•    Nabycie przez uczestników  projektu umiejętności niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy poprzez instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej – doradztwo zawodowe, trening kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy do końca 2011 roku.

•    Podniesienie aktywności społecznej uczestników projektu poprzez udział w warsztatach motywujących do zmiany sytuacji życiowej, warsztaty i trening kompetencji i umiejętności społecznych do końca 2011 roku.

•    Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności poprze objęcie wsparciem psychologicznym uczestników projektu i ich rodzin do końca 2011 roku.

•    Podniesienie poziomu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego do końca 2011 roku.

Realizacja zadania jest  zgodna z założeniami:

o    Planu Działania dla Priorytetu VII na rok 2011
o    Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2014
o    Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2015
o    Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany jest do 25 osób, w tym:
  8 osób, w tym 6 kobiet  –  Program Aktywności Lokalnej    
17 kobiet                            –  indywidualne kontrakty socjalne

Aktywna integracja w ramach Programu Aktywności Lokalnej

•    Zajęcia i poradnictwo z psychologiem
•    Zajęcia i poradnictwo z doradcą zawodowym
•    Warsztaty motywująco-aktywizacyjne dla rodzin uczestników projektu
•    Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i wizażu
•    Warsztaty obsługi komputera

Aktywna integracja w ramach kontraktów socjalnych:


•    Zajęcia i poradnictwo z psychologiem
•    Zajęcia i poradnictwo z doradcą zawodowym
•    Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 2 rodzin uczestników projektu
•    Trening kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy
•    Warsztaty z zakresu kreowania stylizacji i wizażu
•    Warsztaty obsługi komputera

 
Uczestnicy projektu zarejestrowani w PUP są zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych.  W ramach działań środowiskowych w lipcu zaplanowano zorganizowanie pikniku integracyjno-promocyjnego dla uczestników PAL oraz ich otoczenia we wsi Biedkowo. W ramach aktywnej integracji zaplanowano wyjazd turystyczno-edukacyjny (wizyta studyjna) uczestników projektu do wybranej spółdzielni socjalnej, gdzie odbędzie się wykład nt. funkcjonowania spółdzielni oraz zajęcia pobudzające zainteresowania. Dwudniowemu pobytowi będą towarzyszyły inne atrakcje turystyczne.

W ramach PAL i kontraktów socjalnych odbyły się warsztaty stylizacji i wizażu:

Dnia 20.06.2011r. odbyły się warsztaty uczestników PAL  „Autoprezentacja – sztuka pierwszego wrażenia”

Cele szkolenia:

- mechanizmy wywierające wpływ poprzez wygląd zewnętrzny – adekwatność ubioru do sytuacji,
- pielęgnacja twarzy przed makijażem ,
- radzaje makijażu – dzienny, wieczorowy i okazjonalny,
- techniki wykonywania makijażu.
  
Dnia 27 i 28.06.2011r. odbyły się warsztaty w ramach kontraktów socjalnych „Autoprezentacja – sztuka pierwszego wrażenia” i „Wizaż jako element autoprezentacji”

Cele szkolenia:

- sposoby i techniki autoprezentacji,
- oddziaływanie emocji na sposób zaprezentowania swojej osoby,
-  jak pokazać siebie poprzez wygląd zewnętrzny,
-  wizaż i stylizacja na co dzień -  jak być modną w rozsądnej cenie,
- podstawy analizy kolorystycznej – podział na typy urody.

 


PIKNIK W BIEDKOWIE
 
Dnia 16 lipca 2011r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej we wsi Biedkowo zorganizowano piknik integracyjno - promocyjny dla uczestników projektu i ich otoczenia. 

Beneficjenci Programu Aktywności Lokalnej zajęli się uporządkowaniem terenu i przygotowaniem poczęstunku z produktów zakupionych  w  ramach środków finansowych projektu. Podczas trwania imprezy odbywały się różne konkursy m.in. na najsmaczniejszą sałatkę i ciasto. Organizowane były zawody sprawnościowe dla dzieci – najlepsi zostali wyróżnieni drobnymi upominkami.  Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką.

 


WYJAZD  TURYSTYCZNO-EDUKACYJNY

 
W dniach  25 – 26 sierpnia 2011r. zorganizowano wyjazd turystyczno-edukacyjny dla beneficjentów  w ramach indywidualnych kontraktów socjalnych oraz Programu Aktywności Lokalnej: Frombork – Prostki „Stara Szkoła” – Augustów – Frombork. Pierwszego dnia w Spółdzielni Socjalnej w Prostkach odbyły się warsztaty z qullingu (wykonywanie pocztówek nowoczesną metodą papieroplastyki) oraz warsztaty z wykonywania bombek karczochowych, ponadto uczestnicy wycieczki dowiedzieli się jak powstała i funkcjonuje spółdzielnia socjalna.

Po zajęciach można było pospacerować nadjeziorną ełcką promenadą. Drugiego dnia zwiedzano Twierdzę Osowiec, a następnie odbył się rejs statkiem  z Augustowa do Studzienicznej. Wycieczkę zakończono w Przedsiębiorstwie Społecznym Galerii Smaku w Augustowie, gdzie odbył się wykład na temat powstania przedsiębiorstwa społecznego.

 OGNISKO INTERGRACYJNE 

Dnia 23 września 2011r. zorganizowano spotkanie integracyjne przy ognisku dla wszystkich uczestników projektu systemowego w 2011r. (PAL i kontrakty socjalne).
PODSUMOWANIE PROJEKTU

Dnia 29 września 2011r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej (ze wsi Biedkowo) zakończyli udział w projekcie. Podczas spotkaniu dokonano podsumowania zdobytej wiedzy oraz oceniono pracę trenerów.