OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Projekt 2012
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
----------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
realizuje projekt systemowy
„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE FROMBORK”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 wersja PDF

Projekt realizowany jest w Klubie Integracji Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.
 
CEL GŁÓWNY

Celem ogólnym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu (co najmniej 50% osoby w wieku 15 – 24) z obszaru gminy Frombork zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu roku 2012. Projekt  współfinansowany jest ze środków unijnych  na sumę 113 866,00 zł , w tym 11 962,00 zł stanowi wkład własny.
CELE SZCZEGÓŁOWE

•    Podniesienie aktywności społecznej 11 kobiet i 3 mężczyzn ( co najmniej 50% osoby w wieku 15-24) z obszaru gminy Frombork do końca 2012 roku.
 
•    Podniesienie aktywności zawodowej poprzez instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej oraz edukacyjnej dla  11 kobiet i 3 mężczyzn (co najmniej 50% osób w wieku 15-24)               z obszaru gminy Frombork do końca 2012 roku.

•    Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego do końca 2012 roku.

Realizacja zadania jest  zgodna z założeniami:

* Planu Działania dla Priorytetu VII na rok 2012
* Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2014 
* Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2015 
* Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Aktywna integracja w ramach indywidualnych kontraktów socjalnych:

• Zajęcia z animatorem lokalnym
• Zajęcia i poradnictwo z psychologiem
• Zajęcia i poradnictwo z doradcą zawodowym
• Wsparcie asystenta rodziny dla 3 rodzin uczestników projektu
• Kurs zawodowy „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
• Warsztaty z obsługi komputera

Uczestnicy projektu zarejestrowani w PUP będą zatrudniani w ramach prac społecznie użytecznych. W ramach działań środowiskowych w lipcu br. zaplanowano zorganizowanie pikniku integracyjno-promocyjnego dla BO  oraz ich otoczenia w miejscowości Bogdany.